او کسی است که آیات روشن بر بنده اش نازل می کند تا شما را از تاریکیهای ( کفر وشرک) به سوی نور (ایمان) ببرد, ویقیناً خداوند نسبت به شما رؤوف و مهربان است

قرآن كريم (٥٧:٩)