خوش آمديد!

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®

انجمن تصوّف

خوش آمدید

انجمن تصوّف مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® سازمانی متشکل از دانشجویان و متخصصین جوان در سراسر دنیا است که جویای کشف حقیقت دین و خدا از راه خودشناسی می باشند. این انجمن با برگزاری مراسم گوناگون و شرکت در فعالیت های مختلف سعی بر اشاعه واقعیت تعالیم عرفان اسلامی دارد. شما می توانید با مطالعه صفحات وب سایت راجع به این فعالیت ها بیشتر بدانید.

empty

empty

empty

empty

empty

empty

مقالات

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquipLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquipLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

تمرکز®
و
موازنه®